Sofia Touboura, untitled (detail), 2017, mixed media, 50x40x30 cm